DM samling kamp og teknik
Tidspunkt
16.11.2019 kl. 08.00 - 16.11.2019 kl. 17.30
Sted
Risskov Taekwondo klub - Nordlandsvej 88c 8240 Ris
Beskrivelse
Træingssamling kamp og teknik
Risskov Taekwondo Klub